Këshilli drejtues

 

 Në përputhje me statutin e IN Qendra Filmike Vardar Film - Shkup. Këshilin drejtues e përbëjne pese përfaqësues të emëruar nga - ministri i kulturës i Republikës së Maqedonisë së Veruit. Tre vetë janë përfaqësues nga rradhët e individëve të dalluar nga sfera e kulturës, një përfaqësues është nga vetëqeverisja lokale dhe një përfaqësues nga rradhët e te punësuarve në IN Qendra Filmike Vardar film - Shkup.

Rumen Qamilov - kryetar i Këshillit drejtues 

Naum Doksevski - anëtarë

Gjorgi Klinçarov - anëtarë

Pavle Ignovski - anëtarë

Arsim Ramadani - anëtarë